Om Mandolean AB

Mandolean AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som erbjuder behandling av övervikt och fetma enligt Mandoleanmetoden. Behandlingen har utvecklats utifrån den kunskap och de erfarenheter som många år av forskning om ätbeteende och framgångsrik behandling av ätstörningar som anorexi och bulimi har gett.

Mandolean AB ingår i Mando Group koncernen.
I koncernen finns även AB Mando som erbjuder behandling mot ätstörningar på tre Mandometerkliniker i Sverige. Ett tredje bolag, Mandometer AB förvaltar patienträttigheter.

För några år sedan väcktes idén att den metod som inom AB Mando används för att normalisera ätbeteendet hos ätstörningspatienter också borde ha en gynnsam effekt på patienter som har problem med överätande och att känna mättnad. Försök inleddes med att behandla patienter med svår fetma. Resultaten visade att ett normaliserat ätbeteende hade stor effekt inte bara på de överviktiga patienternas kroppsvikt utan även på deras välbefinnande och självkänsla.

Ett intensivt arbete med utveckling av den nya metoden startade. Resultatet blev en helt ny behandlingsform. På Mandoleanklinken fokuserar vi på hur man äter snarare än vad man äter. Genom att lära sig att äta och att identifiera biologiska mättnadssignaler får individen total kontroll av matintag och viktutveckling. Detta utan att gå hungrig och utan att behöva kompensera det lidande som övervikten och fetman medfört med en för många omöjlig dietdisciplin.